1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Missie van uw bedrijf: wat u moet weten over een missie

Elk bedrijf is afhankelijk van klanten. In veel situaties hebben klanten de keuze tussen uw bedrijf en uw concurrent. Wilt u de klant een duidelijk beeld geven wat zij van uw onderneming mogen verwachten, dan is het belangrijk dat u voor uzelf en uw medewerkers duidelijk maakt wat uw bedrijf wil zijn en waar uw bedrijf voor gaat en voor staat. Dit noemt men ook wel een missie van een bedrijf die u kunt vastleggen in een zogenoemde missionstatement.

De praktijk wijst uit dat bedrijven aan een missie verschillende betekenissen toekennen.

Een uiting van een missie wordt niet altijd als een missie benoemd. Soms heeft men het over de bedrijfsfilosofie of over ons \'credo\'. Daarmee wil men dan aangeven waar het bedrijf voor staat.

In andere gevallen heeft een bedrijf het wel over een missie, maar is de betekenis die men hieraan geeft zeer verschillend. Er zijn bedrijven die een missie omschrijven als de 'business we are in'. In dat geval staan de bedrijfsomvang en winstdoelstellingen per business unit centraal. Ook zijn er bedrijven die bepaalde waarden van het bedrijf sterk benadrukken. Bijvoorbeeld het belang van samenwerken of de gerichtheid op de klant. Het gaat dan vooral om de cultuur van het bedrijf.
Aspecten van een missie
Dat bedrijven aan een missie zoveel verschillende betekenissen toekennen is op zich niet zo erg. In feite maken zowel strategie als cultuur deel uit van een missie. Idealiter is er in een bedrijf pas echt sprake van een missie als de cultuur van het bedrijf aansluit op de strategie. Dat is het geval als het bedrijf aandacht besteedt aan de volgende vier aspecten:

• Wat is ons doel?
• Wat is onze strategie?
• Voor welke waarden staan wij?
• Wat zijn onze gedragsregels.


Doel

Het doel van een bedrijf is het meest abstracte element van bovengenoemde vier aspecten. Centraal staat de primaire taak/verantwoordelijkheid van het bedrijf binnen de maatschappij.

Bij de bepaling van het doel kunnen de belangen van de aandeelhouders van het bedrijf centraal staan.

Bijvoorbeeld: ‘Ons doel is om onze aandeelhouders tevreden te stellen’.

Ook kan een hoger gelegen ideaal centraal staan.

Bijvoorbeeld: ‘Het is ons doel om bij onze productie milieuvervuiling te minimaliseren’


Strategie

De strategische richting die het bedrijf op wil, de product/markt- combinaties en positionering (hoe willen wij ervaren worden door de klanten) worden beschreven in het element strategie. Aangegeven wordt op welke wijze de onderneming haar doelen voor de (middel)lange termijn wil bereiken. De bediende marktsegmenten worden kort geschetst. Ook wordt aangegeven welke specifieke plaats het bedrijf bekleedt binnen de door haar bediende markten.

Belangrijke vragen zijn in dit verband:

• Waarom bestaat het bedrijf?
• Welke marketingdoelstellingen streeft het bedrijf na?
• Wat zijn belangrijke kansen en bedreigingen?
• Waar ligt de kracht van het bedrijf?
• Hoe (langs welke weg) wil het bedrijf haar missie realiseren?


Waarden

Het element ‘waarden van een onderneming’ besteedt aandacht aan de emotionele en de morele aspecten binnen de onderneming. In feite gaat het om een weergave van of verwijzing naar de gehanteerde normen en waarden van het bedrijf. Ten aanzien van de waarden van een bedrijf zijn de volgende vragen van belang:

• Wat zijn belangrijke waarden voor het bedrijf waarnaar zij wil handelen?
Voorbeelden:

‘We willen een creatief bedrijf zijn, een klantgericht bedrijf, een betrouwbaar bedrijf’.
‘Wij hebben service hoog in het vaandel staan’.
• Welke algemene maatschappelijke verantwoordelijkheid ervaart het bedrijf? Denk aan zaken als bestrijding van de werkeloosheid of het aan het werk helpen van WAO’ers met beperkte arbeidsmogelijkheden.
• Welke ethische normen hanteert het bedrijf? Bijvoorbeeld gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen.


Gedragsregels

Gedragsregels zijn kernachtige richtlijnen die duidelijk maken wat het bedrijf van haar medewerkers wil. Ze vormen een leidraad voor de dagelijkse activiteiten en zijn vaak vastgelegd in een apart document en/of opgenomen op de website van het betreffende bedrijf.

Belangrijke vragen zijn in dit verband:

• Hoe gaat het bedrijf om met vertrouwelijke gegevens van klanten?
• Welke bepalingen gelden bij het ongevraagd benaderen van prospects, via bijvoorbeeld telemarketing of e-mail?
• Hoe staat het bedrijf tegenover het gebruik van kennis en materiaal van het bedrijf voor privé-situaties? Bijvoorbeeld een bedrijfsadviseur die in zijn vrije tijd voor eigen rekening klanten adviseert.

Samenhang
Deze vier elementen kunt u bij het bepalen van een missie voor uw bedrijf niet los van elkaar zien. Ze moeten elkaar juist ondersteunen en versterken.
Bewustwording
Bedenk dat een missie van uw bedrijf geen enkele waarde heeft zolang uw medewerkers zich niet betrokken voelen bij de inhoud ervan. Dat betekent voor u als ondernemer en eigenaar dat u zich moet richten op bewustwording van uw missie bij uw medewerkers. U zult uw medewerkers moeten zien te winnen voor de ideeën van het bedrijf als geheel.

Aan dit winnen zitten twee verschillende kanten, namelijk een commerciële en een emotionele betrokkenheid.

Commerciële betrokkenheid

Enerzijds moeten uw medewerkers zich loyaal opstellen achter de commerciële marktbenadering van uw bedrijf, zoals neergelegd in de strategie van het bedrijf. U bereikt hiermee dat uw medewerkers achter uw bedrijf staan als het gaat om de geformuleerde marketingdoelen.


Emotionele betrokkenheid

Wat dan echter nog ontbreekt is de emotionele betrokkenheid. Alleen wanneer uw medewerker bepaalde door hem persoonlijk nagestreefde normen en waarden herkent in de missie van uw bedrijf zal uw medewerker warm lopen voor uw bedrijf.


Missionstatement
Een missionstatement is een verklaring waarin u weergeeft wat u met uw bedrijf wilt bereiken en hoe u in de markt bekend wilt staan. Het is een verklaring die antwoord geeft op een drietal vragen, te weten:

1 Hoe wilt u dat uw klanten over uw onderneming praten? Met andere woorden: Welk imago streeft u als bedrijf na? Hoe wilt u in de markt bekend staan? Bij deze vraag betrekt u ook de waarden en doelen die uw bedrijf nastreeft.

2 Op welke markt wilt u zich richten? De markt (mensen of bedrijven) is te divers van samenstelling om te kunnen voldoen aan de wensen, behoeften en het koopgedrag van iedereen. Er zijn marktpartijen die alleen kopen op basis van prijs (Het moet wel goedkoop zijn!). Er zijn ook marktpartijen die kwaliteit, service en keuzemogelijkheden belangrijker vinden dan de prijs. De prijs moet dan wel in overeenstemming zijn met de geleverde kwaliteit.

3 Hoe wilt u dat bereiken?
Hierin geeft u aan, hoe u het gewenste imago wilt realiseren. Het gaat dan met name om de gedragsregels die binnen uw bedrijf gelden.


Voorbeeld
De volgende voorbeelden geven aan wat voor verschillende bedrijven uit verschillende branches een missionstatement zou kunnen zijn:


Supermarkt

De missionstatement van een supermarkt die zich op basis van prijs wil onderscheiden in de markt, zou kunnen luiden:

‘Wij willen bekend staan als een klantvriendelijk bedrijf met een beperkt assortiment tegen scherpe prijzen. Onze supermarkt ziet er netjes en opgeruimd uit en wij zijn vriendelijk tegen onze klanten’.


Adviesbureau

De missionstatement van een adviesbureau zou als volgt kunnen luiden:

‘Ons adviesbureau moet bekend staan als een onderneming die uitgaat van een persoonlijke aanpak. Ons bureau is in staat om voor de ondernemer in het MKB theoretische marketingmodellen te vertalen naar een toepassing die in de praktijk ook werkt. Dat betekent voor ons een zo kort mogelijke rapportage van praktische oplossingen. Door goed te luisteren naar onze klant en zo nauw mogelijk samen te werken willen wij komen tot een verantwoorde aanpak van problemen of planontwikkeling’.


Juwelier

De missionstatement van een juwelier zou kunnen luiden:

‘Ons bedrijf moet bekend staan als een betrouwbare goud- en zilversmid die klassieke sierraden verkoopt, vervaardigd door eigen ontwerpers. Wij vervaardigen sierraden naar eigen idee en volgens de wensen van onze klanten. Samen met de klant komen wij dan tot een ontwerp waarin de specifieke wensen van de klant op een verantwoorde wijze worden uitgewerkt. Onze sierraden zijn worden voorzien van een certificaat met vermelding van de ontwerper en een tekening van het ontwerp van het betreffende sieraad’.


Eisen
De missie die u in uw missionstatement heeft omschreven is in feite een opdracht aan uzelf. De samenstelling van uw marketingmix (plaats, product, prijs, promotie en de persoonlijke verkoop) moet een herkenning bij uw klant oproepen die in overeenstemming is met de zaken die u in uw missionstatement hebt omschreven. Wilt u de beste zijn dan zullen de kwaliteit van uw producten, uw wijze van dienstverlening, uw service, de persoonlijke aandacht van de klant, uw presentatie en ook uw prijsstelling in overeenstemming moeten zijn met uw imago.

Wilt u de goedkoopste zijn en ook nog klantvriendelijk, dan moet de zaak er uiteraard verzorgd uitzien, maar is de prijs wel de doorslaggevende factor. Het spreekt dan voor zich dat u al die extra zaken die in de voorgaande alinea is omschreven, niet kunt uitvoeren. Dat laat de winstgevendheid van het artikel niet toe. Bovendien verwacht de klant dat ook niet van u. De missie van uw bedrijf moet derhalve duidelijk zijn en meetbaar.


Belang missie
We hebben reeds eerder aangegeven dat u zichzelf een opdracht geeft als u een missionstatement formuleert. Daarbij hebben we aangegeven dat de missionstatement een korte verklaring is van de missie van uw bedrijf. Alle activiteiten die u wel en niet uitvoert en alle situaties in uw bedrijf moet u toetsen aan deze missie. In feite geeft een missionstatement een antwoord op de volgende vragen:


Welke kant gaan we op?

Een missie is voor uw bedrijf een soort kompas. Het geeft aan welke koers u en uw personeel moeten varen. Om een missionstatement te kunnen formuleren zal het management van een bedrijf tot overeenstemming moeten komen over de toekomstige strategie van het bedrijf. Het gaat om de doelen en prioriteiten van het bedrijf.


Staan alle neuzen dezelfde kant op?

Een missie zorgt er verder voor dat iedereen een gelijk beeld heeft van de doelen, de strategie, de waarden en gedragsnormen van het bedrijf. Het is als het ware een gemeenschappelijk uitgangspunt van waaruit het bedrijf opereert. Het is tevens een middel om binnen het bedrijf een eenduidige cultuur te scheppen.


Zijn we nog op de goede weg?

Een missie functioneert als een soort norm voor het bedrijf zelf. Neemt u als ondernemer een besluit dan kunt u aan de hand van uw mission- statement bepalen of dat besluit hiermee in lijn is of dat u tegenstrijdig bezig bent. Hetzelfde geldt voor het gedrag van u en uw medewerkers in het bedrijf. Wilt u bijvoorbeeld een vooraanstaand en klantgericht bedrijf zijn en stelt de uitvoering van uw serviceactiviteiten weinig voor, dan is er iets goed mis. Ook bij het aannemen van nieuwe medewerkers speelt een missie een belangrijke rol. Wilt u bijvoorbeeld een jonge en dynamische uitstraling hebben naar de markt toe, dan neemt u bijvoorkeur dito mensen aan die passen binnen uw bedrijfscultuur.


Hoe kijkt de buitenwereld tegen ons aan?

Een missie heeft ook een functie als het gaat om het bepalen van het beeld dat de buitenwereld van uw bedrijf heeft. Hoe nemen klanten en relaties uw bedrijf waar? Wat ervaren zij daarbij? Zien ze uw bedrijf bijvoorbeeld als kwalitatief zeer goed maar duur? Of als een bedrijf dat kostenbewust is en rekening houdt met het milieu? Met een missie kunt u ervoor zorgen dat u uw bedrijf onderscheidt van alle andere bedrijven uit uw branche.


Motiveren van medewerkers

Bovendien geeft een goede missie een duidelijk beeld van uw onderneming aan uw eigen medewerkers. Een beeld waarin ze zichzelf moeten kunnen herkennen en waarmee ze zich moeten kunnen identificeren. Door uw medewerkers te betrekken bij uw missionstatement zullen zij zich meer betrokken gaan voelen bij het grote geheel. De dagelijkse praktijk in uw bedrijf moet dan wel sporen met de inhoud van uw missie. Dit is het emotionele aspect van een missionstatement.


Vraag voor de aardigheid eens aan uw medewerkers om een omschrijving van uw bedrijf op papier te zetten alvorens u begint met het ontwikkelen van een eigen bedrijfsmissie.


Baten
Over de baten van een missie kunnen we kort zijn. Als u de missie van uw onderneming hebt ontwikkeld en vastgelegd, levert u dat de volgende voordelen op:

• (Voor uzelf) Een duidelijke koers naar de toekomst;
• (Voor uw medewerkers) Een duidelijk beeld van het bedrijf waarin zij werkzaam zijn;
• (Voor uzelf en uw medewerkers) Een duidelijk verhaal dat u en uw medewerkers kunnen vertellen in het contact met uw klanten;
• (Voor uw klanten) Een herkenbaar beeld dat vertaald wordt in een imago;
• (Voor u zelf) Een maatstaf bij de commerciële beslissingen inzake inkoop en verkoop.


Resultaat
Een missie levert pas resultaat op als iedereen in het bedrijf zich kan identificeren met de geformuleerde missie. U en uw medewerkers moeten er als het ware ‘voor gaan’. Het moet gedragen worden door iedereen in de organisatie. Vandaar dat het een absolute voorwaarde voor succes is dat u uw medewerkers betrekt bij de samenstelling van uw missie. Hebt u uw missie eenmaal geformuleerd, dan is het belangrijk dat u regelmatig stilstaat bij de vraag of u zich bij het invullen van de dagelijkse praktijk in het bedrijf wel houdt aan de geformuleerde missie.Portals speciaal voor Ondernemers en Managers

Personeel
Wilt u met het leidinggeven aan personeel minder tijd kwijt zijn en professioneler leidinggeven? 
Kijk dan op HRM-Tools voor Leidinggevenden

Financieel
U bent ondernemer en wilt u meer grip op uw Financiële Zaken? Uw Jaarcijfers analyseren, Prognoses en Kostenberekeningen Maken, enzovoort?
Kijk dan op Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Sales
U wilt met een sterkere aanpak van uw verkoop meer omzet maken? Met tools voor bijvoorbeeld het schrijven van sterke verkoopbrieven, belscripts, scorende offertes, verkoopplannen, verkoopprognoses en verkoopoverzichten?
Kijk dan op Orders en Opdrachten binnenhalen

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
missie van uw bedrijf: wat u moet weten over een missie
missie van uw bedrijf: hoe ontwikkel je een missie?
stappenplan missie van uw bedrijfNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.