1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Goodwill - Waar gaat het over?

Goodwill, wat is dat eigenlijk? Goodwill wordt wel beschouwd als de meerwaarde van de onderneming boven het zichtbare eigen vermogen van de onderneming. In de praktijk bestaat een aantal definities van het begrip GOODWILL. Hierna gaat dit artikel hier nader op in, zodat u op hoofdlijnen weet waar het bij het begrip Goodwill om draait.

De meest gangbare is: Goodwill is de contante waarde van de overwinst van de onderneming. Onder overwinst wordt dan verstaan de normale jaarwinst verminderd met:

1. een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer;
2. een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Per saldo resteert dan de overwinst.


Berekening
Om de goodwill te berekenen, wordt de overwinst vermenigvuldigd met een factor die sterk kan variëren. Bijvoorbeeld een tot vijf/zes maal de overwinst, waarbij uitschieters naar 7 of 8 incidenteel voorkomen.

Het aanwezig zijn van goodwill en de hoogte van de toe te passen factor is afhankelijk van een aantal zaken. 

Soorten goodwill
Zo kan onderscheid worden gemaakt tussen de goodwill van de onderneming door bijvoorbeeld een zeer bijzonder recept waardoor een bekend product is ontstaan, een goede organisatie van de onderneming (ondernemingsgoodwill) of een zeer speciaal vestigingspunt van de onderneming.

Er kan ook goodwill van de ondernemer zelf aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een zeer deskundige bedrijfsadviseur die op persoonlijke titel de grote klanten binnenhaalt (persoonlijke goodwill). Bij het overdragen van een onderneming moet goed gekeken worden naar het soort goodwill in het bedrijf: ondernemingsgoodwill dan wel persoonlijke goodwill. Als er sprake is van ondernemingsgoodwill dan zal door overdracht van de onderneming de gehele onderneming inclusief de naam, producten en eventuele octrooien, speciale recepten enzovoort op de koper overgaan. De nieuwe eigenaar zal de zaak dus gewoon kunnen voortzetten.

Bij persoonlijke goodwill ligt dit anders. Het is nog maar de vraag of de nieuwe eigenaar over dezelfde capaciteiten en kwaliteiten beschikt als de vorige. Wellicht zullen opdrachtgevers en klanten in het begin nog blijven kopen. Wijkt de kwaliteit sterk af van die van de vorige eigenaar dan zullen ze uiteindelijk wegblijven.
Gevolgen voor koper en verkoper
Voor de overnemende ondernemer vormt betaalde goodwill een investering in een immaterieel bedrijfsmiddel. Hierop dient te worden afgeschreven, bijvoorbeeld in 5 jaar. Voor betaalde goodwill is GEEN investeringsaftrek mogelijk. Voor de verkopende ondernemer vormt de verkochte goodwill een onderdeel van de stakingswinst. Afhankelijk van de totale hoogte van de stakingswinst moet hierover belasting worden voldaan.

Overdracht goodwill in de praktijk
Er kunnen twijfels ontstaan over de hoogte van de berekende goodwill. In de praktijk wordt dan ook wel eens gekozen voor de volgende oplossing. Een deel van de goodwill wordt voldaan bij overdracht van de onderneming. Het restant van de goodwill wordt uitbetaald na verloop van een bepaalde periode en afhankelijk gesteld van een vooraf bepaald resultaat van de onderneming. Op deze wijze wordt bereikt dat de nieuwe ondernemer niet direct de gehele goodwill hoeft te betalen, omdat deze afhankelijk wordt gesteld van de te behalen winst in de toekomst.

Voor de kopende ondernemer geeft deze methode iets meer zekerheid. Voor de verkopende ondernemer heeft deze oplossing een nadelig effect. Immers, hij zal langer op zijn geld moeten wachten. Dit valt te compenseren door een rentevergoeding voor het uitgestelde deel af te spreken. In goed overleg tussen verkoper en koper kan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing worden gevonden. De verkopende ondernemer heeft er ook baat bij dat de onderneming zich in de toekomst positief ontwikkelt.

Wilt u weten of en hoeveel Goodwill er in uw bedrijf zit? Laat dit beoordelen door een terzake deskundige die kan bepalen of en zo ja, welke goodwill (ondernemingsgoodwill of persoonlijke goodwill) aanwezig is en welke waarde eraan moet worden toegekend.

De portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO) bevat vele Rekenmodellen, Stappenplannen, Checklists en op de praktijk gerichte Financiële Informatie. Met name bedoeld voor de non-financials behorend tot het MKB: ondernemers, bedrijfsadviseurs en managers. Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

Bron: MKB Servicedesk

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
hoe omgaan met goodwill? zo bepaalt u de hoogte van goodwill
goodwill - waar gaat het over?
bedrijfswaardering? de waarde van uw bedrijf is afhankelijk van aannames
waardebepaling van uw bedrijf? eerst uw jaarrekening normaliseren
bedrijfsovername is een kwestie van goed voorbereiden
financiering overname aandelen: waar moet u op letten?
waardebepaling van uw bedrijf: wat is uw onderneming waard?
good will: hoe om te gaan met good will?
bedrijfsovername: adviezen bij overname van een bedrijf
waardebepaling bij overname van een bedrijf: niet alleen de prijs telt

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.